Politechnika Białostocka / Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

inżynieria środowiska, niestacjonarne, inżynierskie

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-20 08:00:00 do 2019-09-11 15:00:00

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność:

  • sieci, instalacje i urządzenia sanitarne.

Zasady kwalifikacji

Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów: 
  • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

L = 0,5Mp

...
(liczba słów w pełnym opisie: 512)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:
  • Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości
L= 2,5M + 2O
gdzie:
M,O  – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii, języka obcego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury europejskiej wyrażonego w skali 1-10


liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury międzynarodowej wyrażonego dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena              2   3  4   5   6   7

liczba punktów 30 40 55 70 85 100

poziom rozszerzony

ocena              1  2   3   4   5   6    7

liczba punktów 10 25 40 55 70 85 100

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię świadectwa/dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

  1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
  2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education (IASE)
  3. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostw Polski i Puhar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów
  4. laureaci Konkursu "Matematyka stosowana", którego organizatorem jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
  5. laureaci Konkursu "Niesamowita maszyna", którego organizatorem jest Dział Promocji Politechniki Białostockiej.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego.

Z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostw Polski i Puchar Polski w

...
(liczba słów w pełnym opisie: 344)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK,
budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (ul. Wiejska 45e),
budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia (ul. Zwierzyniecka 16)

Wysokość czesnego

I semestr i kolejne - 3500 zł

Dodatkowe informacje

Kandydaci zakwalifikowani na studia nie są jeszcze na nie przyjęci. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie podanym w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI.