Politechnika Białostocka / Wydział Zarządzania

logistyka, stacjonarne, inżynierskie

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-26 00:01:00 do 2017-07-06 23:59:00

Limit miejsc

120

Język wykładowy

polski

Opis

UWAGA PRÓG PUNKTOWY !!!

Na kierunku logistyka ustalono próg punktowy. Kandydaci, którzy po przeliczeniu punktów zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym (L) uzyskali mniej niż 50 punktów nie mogą być przyjęci na ww. kierunek studiów.

Zasady kwalifikacji

Przyjęcia kandydatów są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów: 
  • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr +0,25Op + 0,75Or

gdzie:
...
(liczba słów w pełnym opisie: 483)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Liczbę punktów (L) oblicza się według wzorów:
  • Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości
L= 2,5M + 2O
gdzie:
M,O  – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości, odpowiednio z matematyki,  języka obcego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury europejskiej wyrażonego w skali 1-10


liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury międzynarodowej wyrażonego dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena              2   3  4   5   6   7

liczba punktów 30 40 55 70 85 100

poziom rozszerzony

ocena              1  2   3   4   5   6    7

liczba punktów 10 25 40 55 70 85 100

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię świadectwa/dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

  1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
  2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education (IASE)
  3. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostw Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów
  4. laureaci Konkursu "Matematyka stosowana", którego organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki "SIGNUM" przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.
  5. laureaci Konkursu "Biznes za milion", którego organizatorem jest Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.

Z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 536)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK,
budynek Wydziału Zarządzania (ul. Ojca Tarasiuka 2 Kleosin),
budynek Wydziału Informatyki (ul. Wiejska 45a)

Dodatkowe informacje

Kandydaci zakwalifikowani na studia nie są jeszcze na nie przyjęci. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie podanym w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI.