OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Chcę uczestniczyć w rekrutacji i rozumiem przekazane mi informacje' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie chcę przekazać swoich danych, tym samym rezygnuję z rekrutacji' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, wydania decyzji w zakresie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia, w celu realizacji zadań statutowych Uczelni w trakcie odbywania studiów,
  b) archiwizacyjnym:
  - na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegający na możliwości generowania statystyk oraz dochodzeniu roszczeń przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i/lub podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.