OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Chcę uczestniczyć w rekrutacji i rozumiem przekazane mi informacje' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie chcę przekazać swoich danych, tym samym rezygnuję z rekrutacji' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, e-mail: rektorat@pb.edu.pl https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym, w sprawach związanych z ochrony danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, wydania decyzji w zakresie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia, w celu realizacji zadań statutowych Uczelni w trakcie odbywania studiów - na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  b) prowadzenia statystyk oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczelni polegający na możliwości generowania statystyk oraz dochodzeniu roszczeń przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, banki, obsługa prawna Administratora i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i/lub podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.