OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Chcę uczestniczyć w rekrutacji i rozumiem przekazane mi informacje' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie chcę przekazać swoich danych, tym samym rezygnuję z rekrutacji' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail:rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, wydania decyzji w zakresie przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych Administratora, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy.
  Informacje o wynikach rekrutacji w formie listy zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz liczbę punktów udostępniamy w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przez okres niezbędny do zapoznania się kandydatów z wynikami, nie dłuższy niż 30 dni.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z rekrutacją na studia będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.