IRK Internetowa Rejestracja Kandydatów

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

25-08-2020

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w dniach od 26 do 27 sierpnia 2020 roku dostarczyć komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wytyczne dla kandydatów składających komplet dokumentów

  1. Dokumenty rekrutacyjne może składać wyłącznie kandydat zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Kandydat nie może przyjść na Uczelnię, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie kandydaci z zakrytymi ustami i nosem. Wchodząc do budynku kandydat powinien zdezynfekować ręce lub włożyć rękawiczki.
  4. Do budynku Wydziału wchodzą wyłącznie kandydaci składający dokumenty. Wstęp osób towarzyszących jest zabroniony.
  5. Czekając na wejście do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydaci mają obowiązek zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
  6. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w białej wiązanej teczce.
  7. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką PB (ELS PB) – 22 zł wpłacone na ten sam nr rachunku bankowego co opłata za przeprowadzenie rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają ELS PB).
  8. Kandydat zobowiązany jest posługiwać się własnym długopisem.
  9. W imieniu kandydata dokumenty rekrutacyjne może złożyć dowolna osoba, którą przy składaniu dokumentów obowiązują te same zasady co kandydatów.

Adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
Komplet dokumentów (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)
Harmonogram rekrutacji (studia pierwszego stopia, studia drugiego stopnia)