Rekrutacja na studia I stopnia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

grafika

Details
Organizational unit Wydział Architektury
Field of studies Grafika
Form of studies full-time
Level of education first cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 3,5 roku
Recruitment committee address https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
WWW address https://kandydacipb.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2023 08:00 – 29.06.2023 23:59)
 Grafika – studia I stopnia

 dyplom  STUDIA LICENCJACKIE

3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na kierunkach pokrewnych

 

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki, grafiki, estetyki i tworzenia prac artystycznych oraz projektów graficznych. Zapoznasz się z różnorodnymi technikami graficznymi, warsztatowymi, rysunkowymi i malarskimi. Rozwiniesz indywidualne zdolności twórcze. Będziesz tworzyć artystyczne prace graficzne, rysunkowe, malarskie oraz projekty graficzne w tym autorskie ilustracje, projekty wydawnicze, kreatywne identyfikacje wizualne, artystyczne animacje.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • projektant w instytucjach kulturalno-artystycznych (m.in. galerie, teatry),
 • projektant w wydawnictwach, artystycznych studiach projektowych i agencjach reklamowych,
 • ilustrator w różnych instytucjach i firmach,
 • instruktor zajęć plastycznych,
 • artysta grafik w drukarniach z tradycyjnymi technikami druku.

Zobacz:
Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku.

Egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.

Technika wykonania pracy: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.

Praca wykonana odręcznie, w technice dowolnej.

Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie.

Przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, są dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej zgodnie z wzorem rekrutacyjnym.

Uwaga:

 • Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. Jeżeli przedmiot nie był zdawany, to liczba punktów dodatkowych wynosi 0.
 • Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę, z wyłączeniem absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i następnych.
 • Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę (w przypadku absolwentów techników – z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę).
 • Od rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 do wskaźnika rekrutacyjnego mogą być brane wyniki uzyskane na dyplomie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.
 • Wykaz zawodów, które mogą być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy obliczaniu liczby punktów L na poszczególne kierunki studiów wraz ze współczynnikami.
 • Jeżeli egzamin maturalny został zdany w latach ubiegłych, to liczbę punktów rekrutacyjnych możesz obliczyć ze wzoru na obliczenie wyniku rekrutacyjnego.

 

Wzór rekrutacyjny

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

1. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i następnych:

 • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25, wynik końcowy z egzaminów zawodowych – 1,75,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

Wykaz współczynników przypisanych do zawodu.

 

2. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022:

 • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

3. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:

 • kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

4. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008-2008/2009:

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

gdzie:

Mp–  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub historii lub historii sztuki lub geografii lub języka polskiego na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub historii lub historii sztuki lub geografii lub języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym,

Or –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym, 

R –    suma punktów z egzaminu z rysunku.

 

5. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

6. Zdali egzamin dojrzałości:

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury międzynarodowej wyrażonego dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

poziom rozszerzony

 

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury europejskiej wyrażonego w skali 1-10

liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem/dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię świadectwa/dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

 1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
 2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education (IASE)
 3. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów
 4. laureaci Konkursu "Matematyka stosowana", którego organizatorem jest Centrum SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
 5. laureaci Konkursu "Niesamowita maszyna", którego organizatorem jest Politechnika Białostocka.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.

Z uprawnień tych mogą korzystać finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.

Laureaci konkursu „Matematyka stosowana" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci konkursu „Niesamowita maszyna" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.

 

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Terminy

Terminy egzaminów wstępnych:

Zadanie 1: 06.07.2023 9:00

Zadanie 2: 06.07.2023 15:00

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Architektury (ul. O. Sosnowskiego 11),

• Dział Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów