Rekrutacja na studia I stopnia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

matematyka stosowana

Details
Organizational unit Wydział Informatyki
Field of studies Matematyka stosowana
Form of studies full-time
Level of education first cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 45
Duration 3,5 roku
Recruitment committee address https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
WWW address https://kandydacipb.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2023 08:00 – 07.07.2023 23:59)
 Matematyka stosowana – studia I stopnia

 dyplom  STUDIA INŻYNIERSKIE

3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • analityk danych, np. w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych
 • programista, statystyk, tester oprogramowania
 • specjalista ds. modelowania matematycznego w firmach badawczych
 • specjalista ds. projektowania i optymalizacji obiektów technicznych
 • pracownik naukowy w ośrodkach naukowo-badawczych
 • nauczyciel matematyki lub informatyki – po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych

Zobacz:
Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej zgodnie z wzorem rekrutacyjnym.

UWAGA PRÓG PUNKTOWY !!!

Na kierunku matematyka stosowana ustalono próg punktowy. Kandydaci, którzy po przeliczeniu punktów zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym (L) uzyskali mniej niż 128 punktów nie mogą być przyjęci na ww. kierunek studiów.

Uwaga:

 • Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. Jeżeli przedmiot nie był zdawany, to liczba punktów dodatkowych wynosi 0.
 • Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę, z wyłączeniem absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i następnych.
 • Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę (w przypadku absolwentów techników – z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę).
 • Od rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 do wskaźnika rekrutacyjnego mogą być brane wyniki uzyskane na dyplomie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.
 • Wykaz zawodów, które mogą być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy obliczaniu liczby punktów L na poszczególne kierunki studiów wraz ze współczynnikami.
 • Jeżeli egzamin maturalny został zdany w latach ubiegłych, to liczbę punktów rekrutacyjnych możesz obliczyć ze wzoru na obliczenie wyniku rekrutacyjnego.

 

Wzór rekrutacyjny

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

1. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i następnych:

L = 0,5Mp + 2Mr + Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25, wynik końcowy z egzaminów zawodowych – 1,75,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 

Wykaz współczynników przypisanych do zawodu.

 

2. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022:

L = 0,5Mp + 2Mr + Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 

3. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:

L = 0,5Mp + 2Mr + 0,5Fp + Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 

4. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008-2008/2009:

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

gdzie:

Mp–  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub historii lub historii sztuki lub geografii lub języka polskiego na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub historii lub historii sztuki lub geografii lub języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym,

Or –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym, 

R –    suma punktów z egzaminu z rysunku.

 

5. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

6. Zdali egzamin dojrzałości:

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury międzynarodowej wyrażonego dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

poziom rozszerzony

 

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury europejskiej wyrażonego w skali 1-10

liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem/dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię świadectwa/dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

 1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
 2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education (IASE)
 3. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów
 4. laureaci Konkursu "Matematyka stosowana", którego organizatorem jest Centrum SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
 5. laureaci konkursu „Białostocki Test Informatyków", którego organizatorem jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
 6. laureaci Konkursu "Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej", którego organizatorem jest Centrum SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci i Konkursu tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy.

Laureaci konkursu „Matematyka stosowana" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci konkursu „Białostocki Test Informatyków" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci konkursu "Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Informatyki (ul. Wiejska 45 A),

• Dział Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

 

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów