Rekrutacja na studia II stopnia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

elektronika i telekomunikacja

Details
Organizational unit Wydział Elektryczny
Field of studies Elektronika i telekomunikacja
Form of studies part-time (extramural)
Level of education second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 1,5 roku
Recruitment committee address https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
WWW address https://kandydacipb.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.08.2023 08:00 – 13.09.2023 23:59)
 Elektronika i telekomunikacja – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane w szkole doktorskiej

kandydaciW celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

dokumentSPECJALNOŚCI:

  • TELEKOMUNIKACJA
  • APARATURA ELEKTRONICZNA (na studiach niestacjonarnych)

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie teleinformatyki, inżynierii materiałowej, telekomunikacji bezprzewodowej, przetwarzania sygnałów i algorytmów kompresji danych, cyberbezpieczeństwa, zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, kompatybilności elektromagnetycznej, sieci światłowodowych, elektronicznych systemów pomiarowych, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania projektowania. Będziesz posiadał umiejętność projektowania, integracji i eksploatacji urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, a także będziesz biegle posługiwać się innowacyjnymi technikami informatycznymi w środowisku przemysłowym i w życiu codziennym.


Ukończenie studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja na specjalności telekomunikacja uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • na stanowisku obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, obsługi energoelektronicznych układów zasilania energią elektryczną,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących przemysłowe układy sterowania,
  • programowanie aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy lub jako specjalista integracji sygnałów oraz danych,
  • wytwarzanie i eksploatacja sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • pełnienie samodzielnych funkcji projektanta systemów przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji,
  • pełnienie samodzielnych funkcji w centrach konstrukcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • własna działalność gospodarcza w zakresie produkcji, wdrażania lub napraw sprzętu i systemów elektronicznych.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. 

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

a) wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki i telekomunikacji oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z tego zakresu,

b) wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, metrologii, a także elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych,

c) wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, sygnałów i ich przetwarzania;

d) umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

e) wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu rozwiązania prostego problemu inżynierskiego oraz opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

f) umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Kandydat może zapisać się na dwie specjalności (zapisując się kolejno na specjalności od najważniejszego)

 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów

Wyżej wymienieni uczestnicy i medaliści zawodów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Odpłatność za studia

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Elektrycznego (ul. Wiejska 45 D),

• Dział Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów