Rekrutacja na studia II stopnia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

elektrotechnika

Details
Organizational unit Wydział Elektryczny
Field of studies Elektrotechnika
Form of studies part-time (extramural)
Level of education second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 1,5 roku
Recruitment committee address https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
WWW address https://kandydacipb.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (07.08.2023 08:00 – 13.09.2023 23:59)
 Elektrotechnika – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane w szkole doktorskiej

kandydaciW celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

dokumentSPECJALNOŚCI:

  • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA,
  • ELEKTROENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA.

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz wiedzę o systemach napędowych, zaawansowanych technikach pomiarowych, nabędziesz umiejętność stosowania struktur programowalnych, rozwiązań z zakresu techniki świetlnej, urządzeń elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej oraz eliminacji zakłóceń w układach elektroenergetycznych. Będziesz posiadał kwalifikacje z zakresu: funkcjonowania i użytkowania systemów czasu rzeczywistego, nowoczesnych rozwiązań energoelektroniki, zaawansowanych technik i algorytmów sterowania, także przy użyciu metod sztucznej inteligencji i systemów wbudowanych. Będziesz znał zasady sterowania pracą i regulacji układów elektroenergetycznych, projektowania i metodyki badań inteligentnych instalacji: oświetleniowych, fotowoltaicznych i fototermicznych.


Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych,
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu elektrotechnicznego,
  • wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych: energetyka, automatyka, konstruktora, projektanta, technologa, w tym wymagających posiadania uprawnień i kwalifikacji zawodowych,
  • wykonywanie samodzielnych funkcji w centrach konstrukcyjnych lub ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • własna działalność gospodarcza w zakresie integracji technologii i wdrażania cyfrowych systemów wytwarzania i produkcji.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. 

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

a) wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,

b) wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych (w tym obwodów 3-fazowych) i metrologii, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektrycznych,

c) umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

d) wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,

e) wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

f) umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów

Wyżej wymienieni uczestnicy i medaliści zawodów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Odpłatność za studia

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Elektrycznego (ul. Wiejska 45 D),

• Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów