Rekrutacja na studia II stopnia

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Details
Organizational unit Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Field of studies Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Form of studies part-time (extramural)
Level of education second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 30
Duration 1,5 roku
Recruitment committee address https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
WWW address https://kandydacipb.edu.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (07.08.2023 08:00 – 13.09.2023 23:59)
 Inżynieria rolno-spożywcza i leśna – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, niestacjonarne

kandydaciW celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 ksiazkiAbsolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do wykonywania zaawansowanych zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada pogłębione umiejętności w zakresie przetwórstwa surowców i produktów rolno-spożywczych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, a także zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających w procesach produkcyjnych tej branży. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze rolno – spożywczym, który jest jednym z największych działów gospodarki, obejmuje wytwarzanie środków produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz handlu maszynami rolniczymi,
  • szkolnictwie zawodowym,
  • zakładach naprawczo-usługowych,
  • biurach konstrukcyjnych,
  • branżowych instytutach naukowo-badawczych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

a) specjalistyczną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej,

b) umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym,

c) znajomość podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych w agrotechnologii,

d) szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu: maszynoznawstwa rolniczego i przetwórstwa spożywczego, mechanizacji zbioru płodów rolnych, pojazdów rolniczych, eksploatacji maszyn rolniczych i spożywczych, inżynierii procesowej, technologii żywności, bezpieczeństwa żywności, biochemii żywności i produktów naturalnych;

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów

Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Odpłatność za studia

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (ul. Wiejska 45 E),

• Dział Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów