Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria materiałowa i wytwarzania

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Inżynieria materiałowa i wytwarzania
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/
Adres WWW https://pb.edu.pl/kandydaci/
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 06.07.2021 15:00)
 Inżynieria materiałowa i wytwarzania – studia I stopnia

 dyplom  STUDIA INŻYNIERSKIE

3,5-letnie, stacjonarne

dokumentSPECJALNOŚCI:

 • nowoczesne technologie wytwarzania
 • tworzywa polimerowe i kompozyty

„Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.”

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizowania procesów wytwarzania oraz kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich, zwłaszcza metali, polimerów i kompozytów. Zapoznasz się z procesami obróbki ubytkowej i przyrostowej, spajania, odlewnictwa, przeróbki plastycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbek powierzchniowych i cieplnych metali i stopów. Zdobędziesz wiedzę i kompetencje do wdrażania nowoczesnych technologii z zakresu utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych i kompozytów. Będziesz przygotowany do realizacji procesów wytwarzania z użyciem nowoczesnych systemów informatycznych (CAD/CAM/CAQ) oraz obrabiarek sterowanych numerycznie.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji detali z różnorodnych materiałów inżynierskich

Plany studiów IMiW studia stacjonarne I stopnia (306 KB)

 

 


Zasady kwalifikacji

Przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej zgodnie z wzorem rekrutacyjnym.

 

Wzór rekrutacyjny

Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów (L) obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.

Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę, z powyższym zastrzeżeniem.

 

kandydaci, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i później

L = 0,5Mp + 1,5M+ Wr Fr + 0,25Op + 0,75Or

            gdzie:

Mp–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Wr –  waga przedmiotu: fizyka – 2, chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,

Fr –    liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym, 

Or –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

 

kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

L = 0,5Mp + 1,5Mr + 0,5Fp + Wr Fr +0,25Op + 0,75Or

            gdzie:

Mp– liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fp–    liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie podstawowym,

Wr –  waga przedmiotu: fizyka – 2, chemia, informatyka – 1,75, biologia – 1,5,

Fr –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym, 

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

 

kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or

gdzie:

Mp–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym, 

Or –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

 

kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or

gdzie:

Mp–  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym, 

Or –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

 

kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości

L= 2,5M + 2O

gdzie:

 

M,O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości, odpowiednio z matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii lub informatyki, języka obcego,

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury międzynarodowej wyrażonego dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

poziom rozszerzony

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury europejskiej wyrażonego w skali 1-10

liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem/dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię świadectwa/dyplomu.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

 1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
 2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education (IASE)
 3. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów
 4. laureaci Konkursu "Matematyka stosowana", którego organizatorem jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 5. laureaci konkursu EL-ROBO-MECH, którego organizatorem jest Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej
 6. laureaci Konkursu "Niesamowita maszyna", którego organizatorem jest Dział Promocji Politechniki Białostockiej.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego.

Z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy.

Laureaci konkursu „Matematyka stosowana" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci konkursu EL-ROBO-MECH będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci konkursu „Niesamowita maszyna" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

 

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Mechanicznego (ul. Wiejska 45C),

• Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

 

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów