Rekrutacja na studia I stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

biotechnologia

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 08:00 – 14.07.2024 23:59)
 Biotechnologia – studia I stopnia

 dyplom  STUDIA INŻYNIERSKIE

3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

dokumentSPECJALNOŚCI:

 • biotechnologia stosowana
 • bioaktywne fitozwiązki
 • biotechnologia środowiska

„Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.”

 ksiazkiNa kierunku biotechnologia zdobędziesz wiedzę z zakresu biologii komórki, biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, enzymologii, genetyki oraz nowoczesnych metod analizy chemicznej. Nauczysz się stosować techniki i narzędzia inżynierii bioprocesowej i genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, hodowli kultur komórkowych, produkcji biomateriałów i biopreparatów. Zyskasz umiejętność projektowania i wykonania urządzeń lub układów związanych z produkcją biotechnologiczną oraz przeprowadzania procesów biotechnologicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Dzięki znajomości technik wizualizacji i analizy danych będziesz w stanie przetwarzać duże zbiory danych z użyciem narzędzi statystycznych i bioinformatycznych.

Na specjalności biotechnologia stosowana absolwent posiada szczegółową wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie inżynierii bioreaktorów, procesów biokatalizy, enzymologii przemysłowej oraz wykorzystania układów biologicznych do oceny toksyczności produktów przemysłowych. Zna i potrafi zaprojektować procesy biotransformacji, fermentacji z użyciem specjalnie zaprojektowanych bądź pozyskanych ze środowiska mikroorganizmów, roślin i zwierząt oraz z wykorzystaniem odpadów w zależności od zapotrzebowania różnych gałęzi przemysłu, w tym uzyskania biopaliw.

Po specjalności bioaktywne fitozwiązki absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru chemii związków naturalnych, chemii bionieorganicznej, chemii związków funkcjonalnych obecnych w żywności i produktach naturalnych, biomateriałów oraz szeroko pojętej fizjologii i biotechnologii roślin. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić procesy biotechnologiczne z wykorzystaniem bioreaktorów, procesów biokatalizy, fermentacji wykorzystywanych w biotechnologii żywności i farmacji. Potrafi wykorzystać układy biologiczne do oceny biodostępności fitozwiązków. Zna nowoczesne metody syntezy i badania struktury związków organicznych, w tym związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego.

Kończąc specjalność biotechnologia środowiska absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, glebie, wodzie i ściekach. Posiada umiejętności wykorzystania i zastosowania poznanych zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska, unieszkodliwianiem odpadów, gospodarką wodno-ściekową i biogospodarką. Potrafi zaprojektować i dobrać odpowiednie techniki biotechnologiczne w celu uzyskania mikroorganizmów i organizmów wyższych użytecznych w biogospodarce i ochronie środowiska.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w firmach zajmujących się hodowlą tkanek i mikroorganizmów do celów przemysłowych,
 • w firmach zajmujących się prowadzeniem procesów biotransformacji oraz syntezy, izolacji i oczyszczania bioproduktów, w tym nowych związków biologicznie aktywnych o zastosowaniu w farmacji, medycynie, żywności i rolnictwie,   
 • w firmach zajmujących się biotechnologiczną produkcją biokatalizatorów, w tym enzymów, oraz polimerów, farmaceutyków i kosmetyków,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej, w tym bioreaktorów,
 • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,  
 • w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych (w tym medycznych, farmaceutycznych, środowiskowych), w jednostkach naukowych, w tym prowadzących badania kliniczne,
 • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe, biogazownie, zakłady przeróbki osadów), 
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi zagadnieniami i nowoczesnymi rozwiązaniami biotechnologicznymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska,
 • w firmach bioinformatycznych,
 • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
 • w centrach transferu technologii.

Zobacz:
Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów (L) obliczonej zgodnie z wzorem rekrutacyjnym.

Uwaga:

 • Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. Jeżeli przedmiot nie był zdawany, to liczba punktów dodatkowych wynosi 0.
 • Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę, z wyłączeniem absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i następnych.
 • Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę (w przypadku absolwentów techników – z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę).
 • Od rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 do wskaźnika rekrutacyjnego mogą być brane wyniki uzyskane na dyplomie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.
 • Wykaz zawodów, które mogą być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy obliczaniu liczby punktów L na poszczególne kierunki studiów wraz ze współczynnikami.
 • Jeżeli egzamin maturalny został zdany w latach ubiegłych, to liczbę punktów rekrutacyjnych możesz obliczyć ze wzoru na obliczenie wyniku rekrutacyjnego.

 

Wzór rekrutacyjny

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.

W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

1. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 i następnych:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25, wynik końcowy z egzaminów zawodowych – 1,75,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 

Wykaz współczynników przypisanych do zawodu.

 

2. Ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 

3. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014:

L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,

Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Wr – waga przedmiotu: fizyka – 1,75 , chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 

4. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2007/2008-2008/2009:

L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R

gdzie:

Mp–  liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub historii lub historii sztuki lub geografii lub języka polskiego na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki lub fizyki lub historii lub historii sztuki lub geografii lub języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Op–   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie podstawowym,

Or –   liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego na poziomie rozszerzonym, 

R –    suma punktów z egzaminu z rysunku.

 

5. Ukończyli szkołę w latach szkolnych 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:

L = Mp + 1,5Mr + Op + Or + 4R

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

6. Zdali egzamin dojrzałości:

L = 2,5M + 2O + 4R

gdzie:

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego;

R – liczba punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury międzynarodowej wyrażonego dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

30

45

60

75

90

100

poziom rozszerzony

 

ocena

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia wyniku egzaminu matury europejskiej wyrażonego w skali 1-10

liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze świadectwem/dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię świadectwa/dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:

 1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego
 2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education (IASE)
 3. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów
 4. laureaci Konkursu "Matematyka stosowana", którego organizatorem jest Centrum SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej
 5. laureaci Konkursu "Niesamowita maszyna", którego organizatorem jest Politechnika Białostocka.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego.

Z uprawnień tych mogą korzystać finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Laureaci Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.

Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy.

Laureaci konkursu „Matematyka stosowana" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci konkursu „Niesamowita maszyna" będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Konkursu.

Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (ul. Wiejska 45 E),

• Dział Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów