Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Kierunek studiów BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/
Adres WWW https://pb.edu.pl/kandydaci/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 08:00 – 06.07.2022 15:00)
 BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku - studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaciNa studia drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i absolwenci kierunków pokrewnych. Kandydat, który ukończył kierunek pokrewny, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz wykształcenie w obszarach zintegrowanego projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego współczesnych obiektów budowlanych. Ta szeroka wiedza pełnić będzie kluczową rolę na wszystkich etapach ich realizacji, a następnie przy zarządzaniu cyklem życia obiektów podczas eksploatacji.

Absolwent kierunku będzie mógł podjąć pracę jako menadżer oraz projektant posiadający umiejętności organizacji działań według nowoczesnego paradygmatu jakim jest Building Information Modeling (BIM). Będzie przygotowany do zarządzania informacją o budynku, czy to na etapie projektowania, czy realizacji oraz eksploatacji inwestycji. Jako menadżer BIM będzie zajmować się poprawą efektywności procesów związanych z realizacją obiektu budowlanego, wśród których będą:

  • optymalizacja i wydajność procesów projektowych,
  • optymalizacja i wydajność etapów realizacyjnych budowy,
  • optymalizacja i skuteczność zarządzania oraz administrowania istniejącymi obiektami budowlanymi.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu stosowania oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę i projektowanie oraz zarządzanie procesem budowlanym w ujęciu BIM. Pozna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz w rozszerzonym zakresie zasady normowe, przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych oraz ich elementów. Z pomocą poznanych narzędzi, absolwent kierunku będzie w stanie ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, deweloperskich,
  • praca w nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych,
  • zatrudnienie w instytucjach publicznych oraz innych jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.

 

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku powinien być absolwentem studiów inżynierskich kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia: 

a) wiedzę z zakresu fizyki i matematyki,

b) umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych oraz umiejętność sporządzania odpowiedniej graficznej dokumentacji projektowej,

c) umiejętność przyjmowania odpowiednich modeli obliczeniowych i wykonania analizy statycznej prostych konstrukcji,

d) umiejętność poprawnego wybrania i stosowania narzędzi do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów,

e) wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, wymiarowania i konstruowania elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych,

f) podstawową wiedzę na temat analizy, projektowania i konstruowania wybranych obiektów w zakresie budownictwa, instalacji sanitarnych i architektury,

g) umiejętność sporządzania prostych kosztorysów i harmonogramów robót budowlanych,

h) umiejętność korzystania z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe i organizacyjne,

i) umiejętność interpretowania, analizowania i wykorzystywania w pracy projektowej właściwych przepisów prawnych i norm zgodnie z profilem swojej specjalizacji,

j) podstawową wiedzę z zakresu kształtowania ładu przestrzennego i urbanistycznego,

k) ogólną wiedzę i umiejętności w formowaniu programu funkcjonalnego i formy przestrzennej obiektu architektonicznego.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

  

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów

Wyżej wymienieni uczestnicy i medaliści zawodów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

 

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (ul. Wiejska 45 E),

• Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

 

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów