Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

zarządzanie

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/
Adres WWW https://pb.edu.pl/kandydaci/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2022 08:00 – 06.07.2022 15:00)
 Zarządzanie – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

2-letnie, stacjonarne

kandydaciW celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

dokumentSPECJALNOŚCI:

  • ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I SPRZEDAŻĄ
  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA
  • ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

„Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.”

 ksiazkiUkończenie specjalności zarządzanie produktem i sprzedażą pozwala wypełnić lukę między działem badań i rozwoju a klientem. Wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę będziesz aktywnie i skutecznie poszukiwać i weryfikować pomysły na produkty, a także będziesz kreować nowe potrzeby klienta i je urzeczywistniać. Będziesz mógł zarządzać rynkowym cyklem życia produktu oraz podejmować decyzje o jego wycofaniu. W szczególności zdobędziesz praktyczne umiejętności: zbierania i analizowania informacji o potrzebach klientów, generowania pomysłów na nowe produkty, przygotowywania analiz o sytuacji i trendach rynkowych, opracowywania, rozwijania i wdrażania strategii produktu, planowania kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych, technik sprzedaży, przygotowywania planów sprzedaży, merchandisingu. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych, jak i handlowych. Dzięki interdyscyplinarności tego kierunku możesz też podjąć pracę w działach rozwoju produktu, marketingu, działach kształtowania jakości, obsługi klienta, dystrybucji i promocji.

Na specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA zdobędziesz kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla Ciebie, jeżeli chcesz zarządzać finansami przedsiębiorstw. Dzięki ukończeniu tych studiów będziesz w szczególności przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach takich jak: analityk biznesowy, audytor, kontroler finansowy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, menedżer ds. raportowania, menedżer ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO). Jako absolwent będziesz zwolniony z egzaminów od F1 do F9 w kwalifikacji ACCA dzięki umowie akredytacyjnej zawartej pomiędzy Wydziałem Inżynierii Zarządzania a organizacją ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Program zajęć na specjalności zarządzanie w biznesie przewiduje poznanie zagadnień przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług. Jako absolwent będziesz przygotowany do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zarządzanie procesami w organizacjach,
  • praca na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania,
  • menedżer średniego i wyższego szczebla,
  • księgowy,
  • doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
  • prowadzenie własnej działalności.

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Studia na kierunku zarządzanie przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Kandydat może zapisać się na trzy specjalności (zapisując się kolejno na specjalności od najważniejszej).

 

Sprawdzanie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów

Wyżej wymienieni uczestnicy i medaliści zawodów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

  

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania (ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin),

• Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

 

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów