Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

architektura

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Architektury
Kierunek studiów Architektura
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 75
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/
Adres WWW https://pb.edu.pl/kandydaci/
Tura 1 (10.01.2023 08:00 – 12.02.2023 23:59)
 Architektura – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaciStudia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura/architektura i urbanistyka, którzy posiadają kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 ksiazkiProgram studiów obejmuje interdyscyplinarną wiedzę techniczną i rozległą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.

Zdobędziesz tu gruntowną wiedzę techniczną, dotyczącą zaawansowanych aspektów technicznych projektowania, oraz humanistyczną w zakresie teorii architektury, urbanistyki i sztuki, teorii konserwatorstwa oraz wybranych zagadnień z dziedziny filozofii, socjologii i zarządzania. Nabędziesz umiejętności projektowania budynków lub zespołów urbanistycznych o wysokim stopniu złożoności, uwzględniających czynniki społeczne, spełniających wysokie wymogi użytkowe, techniczne, estetyczne i kulturowe, zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkowania, również osobom niepełnosprawnym. Jako absolwent tego kierunku  wykonywasz opracowanie w zakresie ochrony konserwatorskiej, stworzysz plany zagospodarowania przestrzennego, regionalnego, plany miejscowe.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w roli pomocniczego lub samodzielnego projektanta (po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
  • w jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • w instytucjach badawczych,
  • w firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem, inicjowaniem, planowaniem i realizowaniem złożonych działań obejmujących zagadnienia architektoniczne, urbanistyczne i planistyczne,
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku architektura/architektura i urbanistyka, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Architektury (ul. O. Sosnowskiego 11),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów