Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

automatyka i robotyka

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Automatyka i robotyka – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne, które mogą być kontynuowane w szkole doktorskiej

kandydaciKandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 

dokument

 SPECJALNOŚCI:

 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA,
 • SYSTEMY INFORMATYCZNE.

 

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie inteligentnych systemów produkcyjnych, cyfryzacji i integracji systemów przemysłowych, sterowania w czasie rzeczywistym, interfejsów kooperacji człowieka z robotem. Będziesz przygotowany do innowacyjnego wykonywania zadań z zakresu komputerowych układów sterowania robotów, sztucznej inteligencji, współpracy i autonomii robotów.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem nowoczesnych systemów automatyzacji i robotyzacji procesów, układów sterowania manipulatorów i robotów mobilnych, systemów diagnostycznych i decyzyjnych,
 • programowanie aplikacji Przemysłowego Internetu Rzeczy lub jako specjalista integracji danych i informacji,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów automatyki,
 • wykonywanie samodzielnych funkcji w centrach konstrukcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Zobacz: Plany studiów


 

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek automatyka i robotyka musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

 1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, podstaw automatyki i elektroniki lub elektrotechniki umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych układów i urządzeń automatyki i robotyki oraz formułowanie i rozwiązywanie zadań projektowych z zakresu automatyki i robotyki,
 2. wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i budowy maszyn pozwalającą zrozumieć zasadę działania komponentów i urządzeń układów stosowanych w automatyce i robotyce oraz projektowanie urządzeń i systemów z zakresu automatyki i robotyki,
 3.  wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów sterowania umożliwiających projektowanie, analizę, symulację elementów i układów stosowanych w automatyce i robotyce,
 4. umiejętności z zakresu informatyki, algorytmów obliczeniowych, programowania, korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych,
 5. umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych służących do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 6. umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym
 7. umiejętność programowania i uruchamiania sterowników cyfrowych, w tym sterowników logicznych, sieci przemysłowych w ramach eksploatacji układów automatyki, systemów sterowania i układów wspomagania decyzji,
 8. umiejętność projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach inżynierskich.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna). 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Mechanicznego (ul. Wiejska 45C),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów