Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

architektura krajobrazu

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Architektura krajobrazu – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaciNa studia drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu i absolwenci kierunków pokrewnych. Kandydat, który ukończył kierunek pokrewny, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

dokumentSPECJALNOŚĆ:

 • PROJEKTOWANIE I URZĄDZANIE KRAJOBRAZU

„Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.”

 ksiazkiJako absolwent kierunku będziesz posiadał wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Połączysz wiedzę z tych obszarów oraz będziesz umiał stosować podejście systemowe w projektowaniu i urządzaniu obiektów architektury krajobrazu. Zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty przyrodnicze, historyczne, artystyczne, społeczne i ekonomiczne, zaprojektujesz złożone obiekty architektury krajobrazu oraz zrealizujesz tego typu projekty używając odpowiednich metod, technik i narzędzi. Będziesz posiadał umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

 • kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych;
 • kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych
 • kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich.;

Będziesz przygotowany do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • pracownik w pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • pracownik firm realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • urzędnik w jednostkach administracji publicznej
 • pracownik jednostek opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne
 • pracownik zarządów parków narodowych i krajobrazowych, instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych
 • pracownik instytucji zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu
 • samodzielna praktyka projektowa

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu powinien być absolwentem studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu lub posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

 1. umiejętność odwzorowywania przestrzeni z wykorzystaniem metod tradycyjnych i komputerowych: rysunkowych, graficznych, modelowania, modelowania 3D,
 2. umiejętność posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi przy sporządzaniu szkiców sytuacyjnych i dokumentacyjnych oraz planów i map tematycznych na potrzeby własnych opracowań projektowych,
 3. umiejętność analizowania zjawisk i procesów przyrodniczych kształtujących powierzchnię ziemi, a także strukturę szaty roślinnej i krajobrazu przy użyciu odpowiednich metod badawczych,
 4. umiejętność wykonania inwentaryzacji, oceny i waloryzacji szaty roślinnej, siedlisk oraz obiektów architektonicznych występujących na wskazanym obszarze,
 5. umiejętność projektowania określonych, nieskomplikowanych kompozycji przestrzennych odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka,
 6. umiejętność dokonania doboru gatunków roślin według zadanego klucza (stylistycznego, funkcjonalnego, środowiskowego) oraz sporządzania wytycznych dotyczących ich uprawy, nawożenia i pielęgnowania,
 7. umiejętność sporządzenia opracowania projektowego zlokalizowanego w środowisku historycznym, w tym rewaloryzacji historycznych założeń parkowo ogrodowych,
 8. umiejętność sporządzenia kompletnego opracowania projektowego obiektu architektury krajobrazu wraz z opisem technicznym, przedmiarem i kosztorysem oraz harmonogramem prac.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (ul. Wiejska 45 E),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów