Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

biotechnologia

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Biotechnologia – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaci Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadają kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu biotechnologii, pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Twoje praktyczne, specjalistyczne umiejętności zostaną podbudowane niezbędną wiedzą teoretyczną, dotyczą poznania obsługi zaawansowanej aparatury laboratorium biotechnologicznego oraz podstawowych, jak i zaawansowanych technik wykorzystywanych w biotechnologii surowców i produktów rolno-spożywczych.

Będziesz umiał opracowywać i zoptymalizować procesy biotechnologiczne. Zaprojektujesz i poprowadzisz procesy ukierunkowane na otrzymanie produktów o pożądanych cechach. Dodatkowo będziesz umiał projektować, planować i prowadzić eksperymenty oraz prace badawcze w zakresie biotechnologii, wspierających metody produkcji roślinnej dla potrzeb współczesnego rolnictwa i innych gałęzi przemysłu (np. spożywczego, przetwórczego).

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w laboratoriach jako laborant, analityk, specjalista ds. jakości, specjalista ds. analiz, pracownik naukowy, koordynator w firmach biotechnologicznych,  chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, przemysłu rolno-spożywczego lub z obszaru ochrony środowiska,
 • specjalista, laborant, analityk w jednostkach różnych rang instytucji państwowych takich jak: Inspektoraty Ochrony Środowiska, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Komendy Policji, Laboratoria Kryminalistyczne Policji i innych,
 • w firmach doradczych z branży biotechnologicznej, chemicznej, biologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej,
 • w firmach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów, firmy recyklingowe),
 • w firmach zajmujących się produkcją biopaliw (ciekłych, stałych i gazowych) oraz biokomponentów z biomasy,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem obiektów i urządzeń z obszaru biotechnologii przemysłowej,
 • w instytutach badawczo-naukowych,
 • w firmach bioinformatycznych,
 • w urzędach zajmujących się tworzeniem ustawodawstwa w zakresie biotechnologii,
 • w centrach transferu technologii.

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

 1. umiejętność wykorzystywania poznanych metod analitycznych i eksperymentalnych oraz modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych do analizy i oceny działania systemów i technologii stosowanych w biotechnologii,
 2. umiejętność stosowania podstawowych technik analitycznych w zakresie chemii, biologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 3. umiejętność dokonywania identyfikacji i formułowania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym charakterystycznych z zakresu biotechnologii,
 4. umiejętność aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz kierowania zespołami ludzkimi ze świadomością odpowiedzialności za pracę własną
  i za wspólnie realizowane zadania.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (ul. Wiejska 45 E),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów