Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

gospodarka przestrzenna

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaciStudia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich, którzy posiadają kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (pokrewieństwo kierunków).

dokument

 

SPECJALNOŚCI:

 • GOSPODAROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • GEOINFORMACJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

„Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.”

 ksiazkiNa tym kierunku uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu administracji, polityki przestrzennej, współpracy z regionami europejskimi niezbędną do pełnienia funkcji związanych z analizą, oceną i projektowaniem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami w warunkach polaryzacji i konkurencyjności grup, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury.

Będziesz posiadał kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne. Zrozumiesz uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności. Dzięki temu będziesz przygotowany do:

 • opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju
 • konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych
 • współpracy przy konstruowaniu europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego
 • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego
 • planowania ochrony europejskiego dziedzictwa kultury miejskiej i regionalnej oraz prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele
 • stosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem przestrzenią

Jako absolwent specjalności Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami dodatkowo otrzymasz niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami i finansami nieruchomości, wyceny nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, jak też doradztwa i pośrednictwa na rynku nieruchomości (włącznie z komputerowym wspomaganiem tych procesów), co da użyteczne kompetencje związane z różnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki, zarządzania i obrotu nieruchomościami. Ponadto posiądziesz wiedzę dotyczącą funduszy pomocowych i dopłat UE w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, w tym z możliwościami, warunkami oraz sposobami uzyskania dofinansowania. W rezultacie będziesz przygotowany do aktywności zawodowej w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, a ponadto do przyszłej działalności związanej z wyceną nieruchomości.

Natomiast jako absolwent specjalności Geoinformacja i planowanie przestrzenne dodatkowo uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i obszarach otwartych, wykorzystania w pracach planistycznych systemów geoinformacyjnych oraz prowadzenia z ich użyciem specjalistycznych analiz przestrzennych, kształtowania krajobrazu miast i wsi, zasad tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak też związanych z tym procedur prawnych i decyzyjnych. Będziesz posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą unijnych źródeł finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, jak też warunków i sposobów uzyskania dofinansowania. W rezultacie będziesz przygotowany do aktywności zawodowej w zakresie planowania przestrzennego i sporządzania związanych z tym opracowań planistycznych.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej
 • pracownie projektowe
 • przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym działające w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
 • agencje rozwoju
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • firmy otoczenia biznesu
 • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej
 • instytucje i agencje Unii Europejskiej

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

 1. niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, umożliwiające stosowanie odpowiednich narzędzi w formułowaniu i rozwiązywaniu różnych zadań
  z zakresu gospodarki przestrzennej,
 2. wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, możliwościami technicznymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju,
 3. wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni,
 4. umiejętności dokonywania identyfikacji i formułowania prostych zadań inżynierskich w zakresie gospodarowania przestrzenią,
 5. wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania danych geoprzestrzennych oraz stosowania podstawowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku (ul. Wiejska 45 E),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów