Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

inżynieria biomedyczna

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Inżynieria biomedyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Inżynieria biomedyczna – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaciKandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 ksiazkiSPECJALNOŚCI:

 • NOWOCZESNE KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu nowoczesnych konstrukcji i technologii w medycynie oraz informatyki medycznej. Będziesz przygotowany do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych a dodatkowo w nowoczesnych zakładach produkujących na rzecz medycyny, jak również do współpracy z lekarzami w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Nauczysz się rozwiązywać specjalistyczne problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Zdobyta wiedza pozwoli Tobie na zatrudnienie przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną.

Jako absolwent specjalności nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny będziesz przygotowany do stosowania nowoczesnych technologii w zakładach i ośrodkach związanych z przemysłem medycznym, szczególnie w zakresie ortopedii, stomatologii, utylizacji wyrobów medycznych oraz eksploatacji sprzętu medycznego. Bez problemu będziesz współpracował z lekarzami różnych dziedzin i specjalności, szczególnie ortopedii i stomatologii, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy wiedzą medyczną a techniczną.

Ukończenie specjalności informatyka w medycynie pozwoli Tobie rozwiązywać problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Będziesz umiał przygotowywać, realizować i weryfikować projekty z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny. Będziesz znał aparaturę medyczną, systemy diagnostyczne, implementacje programowo-sprzętowe specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemy archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych. Zdobędziesz wiedzę obejmującą systemy komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetykę, medyczne systemy informacyjne, systemy ekspertowe oraz bioinformatykę.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w szpitalach jako inżynier współpracujący z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych
 • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych
 • praca w firmach realizujących zaopatrzenie ortopedyczne, sprzedaży lub marketing na rynku usług medycznych
 • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie systemów komputerowych, wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetyki, medycznych systemów informacyjnych oraz systemów ekspertowych

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria biomedyczna musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

 1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i mechaniki umożliwiającą zrozumienie zagadnień inżynierii biomedycznej odnoszących się do modelowania struktur biologicznych, projektowania i wytwarzania sprzętu medycznego oraz problemów informatyki medycznej,
 2. elementarną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka,
 3. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania elementów i wyrobów medycznych z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi i materiałów,
 4. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, programowania i działania systemów informatycznych,
 5. umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna). 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Mechanicznego (ul. Wiejska 45C),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów