Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

logistyka

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Zarządzania
Kierunek studiów Logistyka
Forma studiów niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Logistyka – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, niestacjonarne (zaoczne) o profilu praktycznym

kandydaciStudia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku. W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

 ksiazkiJako absolwent kierunku logistyka będziesz doskonale zorientowany w najnowszych trendach w sferze transportu, spedycji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw opartych na dominacji technologii informacyjnych. Będziesz znał modele i strategie biznesowe stosowane w logistyce przez wiodące światowe przedsiębiorstwa. Dowiesz się, jak zarządzać projektami różnego typu, prowadzić obsługę dużych kontraktów oraz obsługę klientów w obszarze usług logistycznych. Zdobędziesz kompetencje umożliwiające zastosowanie systemów informatycznych w zaopatrzeniu i dystrybucji, zastosowanie systemów cyber-fizycznych, Internetu Rzeczy oraz Big Data w logistyce. Nauczysz się wykorzystania marketingu i brandingu w usługach logistycznych.

Twoim atutem będzie zorientowanie na organizację pracy w zespole. Będziesz potrafił skutecznie kierować operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych, a także prowadzić marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych.

Kierunek studiów modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci mają możliwość realizacji kształcenia w języku angielskim na kierunku Logistics, studia II stopnia. Program studiów został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2), który był realizowany w latach 2018-2019.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w centrach logistycznych i przedsiębiorstwach branży TSL,
  • w działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych,
  • zarządzanie parkami maszynowymi dużych przedsiębiorstw i zakładów komunikacji publicznej,
  • własna działalność gospodarcza.

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Studia na kierunku logistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku logistyka, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna). 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Odpłatność za studia: 3 500,00 zł za semestr

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania (ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów