Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

matematyka stosowana

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Informatyki
Kierunek studiów Matematyka stosowana
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Matematyka stosowana – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

2-letnie, stacjonarne

kandydaciStudia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.
W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

dokument

 

SPECJALNOŚĆ:

  • ANALITYKA DANYCH I MODELOWANIE MATEMATYCZNE

„Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.”

 ksiazkiNa tym kierunku o profilu praktycznym kontynuujesz poznawanie metod matematycznych w informatyce ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody modelowania matematycznego w zagadnieniach technologicznych przy użyciu narzędzi komputerowych, metod numerycznych i statystycznych. Ze względu na to, że kierunek prowadzony jest na uczelni technicznej, będziesz miał możliwość przygotowania się do rozwiązywania problemów w zespołach interdyscyplinarnych, we współpracy z inżynierami. W przeciwieństwie do studiów matematycznych uniwersyteckich lub o profilu ogólnoakademickim, większy nacisk jest położony na kształcenie w kierunku zastosowań matematyki w informatyce, przemyśle, nowoczesnych technologiach, bioinformatyce i finansach.

Pogłębiona wiedza matematyczna absolwenta kierunku matematyka stosowana na studiach drugiego stopnia pozwoli Tobie na stosunkowo łatwe dostosowywanie się do szybko ewoluujących nowoczesnych technologii. Głównym narzędziem pracy będą poznane techniki komputerowe, zarówno w zakresie programowania jak i wspomaganego komputerowo modelowania matematycznego.

Dodatkowo jako absolwent kierunku matematyka stosowana będziesz zdolny do nieschematycznego myślenia, będziesz potrafił selekcjonować wiedzę i pracować w zespole.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • analityk danych, np. w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych
  • programista, statystyk, tester oprogramowania
  • specjalista ds. modelowania matematycznego w firmach badawczych
  • specjalista ds. projektowania i optymalizacji obiektów technicznych
  • pracownik naukowy w ośrodkach naukowobadawczych
  • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych – nauczyciel matematyki lub informatyki

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

O przyjęciu na kierunek kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż matematyka stosowana, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów;

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna). 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Informatyki (ul. Wiejska 45 A),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów