Rekrutacja na studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

mechanika i budowa maszyn

Szczegóły
Jednostka organizacyjna Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej https://kandydacipb.edu.pl/kontakt/
Adres WWW https://kandydacipb.edu.pl/
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2024 08:00 – 12.02.2024 23:59)
 Mechanika i budowa maszyn – studia II stopnia

 dyplom  STUDIA MAGISTERSKIE

1,5-roczne, stacjonarne

kandydaciKandydat musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

dokumentSPECJALNOŚCI:

 • MECHANIKA I INFORMATYKA STOSOWANA
 • POJAZDY SAMOCHODOWE
 • SYSTEMY ENERGETYKI CIEPLNEJ

 ksiazkiNa tym kierunku zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, optymalnego projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn z zastosowaniem systemów CAD/CAM/CAE i zintegrowanych systemów wytwórczych. Będziesz dysponował wiedzą z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych.

Kończąc interdyscyplinarną specjalność mechanika i informatyka stosowana będziesz umiał połączyć współczesną mechanikę z informatyką stosowaną w praktyce przemysłowej. Uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki materiałów i konstrukcji, nowoczesnych technologii oraz eksploatacji urządzeń. Będziesz umiał wykorzystywać zaawansowane techniki modelowania CAD, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z użyciem systemów CAM oraz analiz numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w praktyce inżynierskiej.

Jako absolwent specjalności pojazdy samochodowe będziesz miał wiedzę w zakresie: budowy i obsługi pojazdów, badań eksperymentalnych (stanowiskowych i drogowych) oraz diagnostycznych, badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów, dynamiki pojazdów i ich zespołów, zaawansowanego projektowania pojazdów, zastosowania techniki komputerowej w konstrukcji i eksploatacji pojazdów. Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i maszyn roboczych oraz ich zespołów, biurach badawczych i projektowych, usługach motoryzacyjnych, administracji państwowej i samorządowej, towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach transportowych.

Ukończenie specjalności systemy energetyki cieplnej da gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej. Ponadto będziesz dysponował wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi ubieganie się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty oraz świadectwa kwalifikacji związane z branżą energetyczną i chłodniczą. Jako specjalista tej branży znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów techniki cieplnej i chłodnictwa, pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji.

Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • konstruktor, technolog,
 • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie wykorzystania współczesnych systemów CAD, CAE oraz CAM,
 • praca w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych oraz firmach projektowych,
 • praca na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego,
 • praca w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Zobacz: Plany studiów


Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek mechanika i budowa maszyn musi mieć kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien mieć kompetencje obejmujące:

 1. wiedzę z zakresu matematyki oraz fizyki umożliwiającą zrozumienie podstaw mechaniki oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 2. wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, obliczania i graficznego przedstawiania elementów i zespołów maszyn oraz tworzenia dokumentacji technicznej,
 3. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych oraz metod ich kształtowania,
 4. wiedzę w zakresie metrologii i doboru technik umożliwiających pomiary podstawowych wielkości mechanicznych,
 5. wiedzę w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania,
 6. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz zadania o charakterze projektowym.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

      1) w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);

    2) w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna). 

Sprawdzenie pokrewieństwa kierunku

Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatom posiadającym zagraniczny dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie wynik rekrutacyjny przeliczany jest indywidualnie, na podstawie wcześniej dostarczonego na Uczelnię dyplomu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Będą oni przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy

Terminy 

Harmonogram rekrutacji

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne będą w:

• IRK,

• budynku Wydziału Mechanicznego (ul. Wiejska 45C),

• Dziale Dydaktyki i Rekrutacji (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16).

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komplet dokumentów