Witaj w systemie rekrutacyjnym Politechniki Białostockiej

Aktualności


Wolne miejsca studia niestacjonarne I stopnia – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia:

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc wraz z kompletem dokumentów kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do pierwszego zjazdu (harmonogram roku akademickiego)

Szczegółowe informacje na temat liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Wolne miejsca studia niestacjonarne II stopnia – SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia:

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc wraz z kompletem dokumentów kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do pierwszego zjazdu (harmonogram roku akademickiego)

Szczegółowe informacje na temat liczby wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dostępne będą w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 29 września 2021 roku od godz. 15:00.


Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć kandydaci:

 1. niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, uregulować opłaty, złożyć podanie + komplet dokumentów),
 2. zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy uregulować opłaty, złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 3. zarejestrowani w systemie IRK i zapisani na dowolny kierunek studiów i:
  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów oraz uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w terminie od 25 do 27 września 2021 roku (z wyłączeniem 26.09.2021 r.) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym, a nie zostali na tym kierunku zakwalifikowani – nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym lub nie potwierdzili chęci studiowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.

tycznie.


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 24 września 2021 roku od godz. 15:00.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach 21-23 września 2021 roku komplet dokumentów (studia I stopnia/studia II stopnia) do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

sobota: 08.00 - 15.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i nie zostali zakwalifikowani na żaden kierunek studiów automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych. Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 24 września 2021 roku.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i dodatkowo zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku, na który zostali zakwalifikowani. Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku, na którym kandydat został zakwalifikowany oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy – kandydaci tacy nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym, na których znajdują się na liście rezerwowej.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 20 września 2021 roku od godz. 15:00.


STUDIA STACJONARNE – rekrutacja uzupełniająca!!!

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne II stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

UWAGA:

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc, REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA MOŻE BYĆ URUCHOMIONA na pozostałych kierunkach studiów. Sprawdzaj listę kierunków w systemie IRK.

Rejestracja rozpocznie się 10 sierpnia 2021 roku.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej (studia I stopnia, studia II stopnia)


Stypendia dla białoruskich studentów

Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłasza konkurs na stypendia dla białoruskich studentów, którzy już studiują, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23.

Stypendium przysługuje na cały okres studiów i wynosi 450 EUR miesięcznie, wypłacane od września do czerwca. Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży.
O stypendium mogą ubiegać się studenci polskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. osoby represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
 2. osoby, które mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych krajów;
 3. osoby niepełnosprawne.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Więcej informacji oraz listę wymaganych dokumentów dostępna jest tu: http://eu4belarus.info


Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji dostępne będą w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 29 lipca 2021 roku od godziny 15:00.


REJESTRACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

Rejestracja na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 rozpocznie się 10 sierpnia 2021 roku.

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia / Harmonogram rekrutacjia na studia II stopnia

Wolne miejsca studia stacjonarne I stopnia - SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia:

Uwaga!

Na pozostałych kierunkach studiów MOGĄ POJAWIĆ SIĘ WOLNE MIEJSCA w przypadku, gdy kandydaci zakwalifikowani w ostatnim uzupełnieniu list, nie potwierdzą chęci studiowania.

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 24-27 lipca 2021 roku w godzinach 8:00-15:00 (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Wolne miejsca studia stacjonarne II stopnia - SPRAWDŹ KIERUNKI !!!

Politechnika Białostocka dysponuje wolnymi miejscami na następujących kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia:

Uwaga!

Podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc kandydaci mogą złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 24-27 lipca 2021 roku w godzinach 8:00-15:00 (harmonogram rekrutacji).

Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc dostępne są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.


Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć kandydaci:

 1. niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, uregulować opłaty, złożyć podanie + komplet dokumentów),
 2. zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy uregulować opłaty, złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 3. zarejestrowani w systemie IRK i zapisani na dowolny kierunek studiów i:
  • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów oraz uregulować opłatę),
  • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w terminie od 24 do 27 lipca 2021 roku w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym, a nie zostali na tym kierunku zakwalifikowani – nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym lub nie potwierdzili chęci studiowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach 24-27 lipca 2021 roku komplet dokumentów (studia I stopnia/studia II stopnia) do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

sobota: 08.00 - 15.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach 20-22 lipca 2021 roku komplet dokumentów (studia I stopnia/studia II stopnia) do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

sobota: 08.00 - 15.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i nie zostali zakwalifikowani na żaden kierunek studiów automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych. Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 23 lipca 2021 roku.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i dodatkowo zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku, na który zostali zakwalifikowani. Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku, na którym kandydat został zakwalifikowany oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy – kandydaci tacy nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym, na których znajdują się na liście rezerwowej.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach 14-17 lipca 2021 roku komplet dokumentów (studia I stopnia/studia II stopnia) do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

sobota: 08.00 - 15.00

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i nie zostali zakwalifikowani na żaden kierunek studiów automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych. Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 19 lipca 2021 roku.

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej i dodatkowo zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku, na który zostali zakwalifikowani. Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku, na którym kandydat został zakwalifikowany oraz rezygnacją z udziału w dalszych uzupełnieniach listy – kandydaci tacy nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym, na których znajdują się na liście rezerwowej.


Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).


Wyniki kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji będą dostępne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 13 lipca 2021 roku od godz. 15:00.


Zalecenia dotyczące egzaminu z rysunku związane z COVID-19

Egzamin wstępny z rysunku

Egzamin wstępny z rysunku odbywa się na Wydziale Architektury (ul. O. Sosnowskiego 11, Białystok). Numer sali, w której kandydat zdaje egzamin dostępny jest na indywidualnym koncie kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wejścia do poszczególnych sal oznaczone zostały na mapie.

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Godziny rozpoczęcia egzaminu:


ZALECENIA DOTYCZĄCE EGZAMINU Z RYSUNKU ZWIĄZANE Z COVID-19

UWAGA ! Koniec zapisów na kierunki prowadzone przez Wydział Architektury!

Przypominamy, że zapisy na kierunki:

trwają do 30 czerwca 2021 roku do godz. 15.00.

Harmonogram rekrutacji - studia I stopnia

Rejestracja na studia stacjonarne

Rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia potrwa do: