Rejestracja na studia I stopnia 2018/2019

Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:

 1. kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów),

 2. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),

 3. kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:

 • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (podanie + komplet dokumentów),

 • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów),

 • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  25 września 2018 roku w godzinach 8.00 – 15.00 

 

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.

Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej.

 

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym, a nie zostali na tym kierunku zakwalifikowani – nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym lub nie potwierdzili chęci studiowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.

Zakwalifikowałeś się? - ZŁÓŻ DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani 24 września 2018 r. do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć 25 września 2018 roku w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. 

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list. 

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach od 20 do 22 września 2018 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

 

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują:

poniedziałek-piątek: 8.00-15.00
sobota: 10.00-14.00

 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w uzupełnianiu list (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy:

 • zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1,

 • potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów),

mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie (harmonogram rekrutacji).

Kandydaci niezakwalifikowani - MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 24 września 2018 roku o godz. 15.00

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

STUDIA STACJONARNE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - lista kierunków

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia prowadzona będzie na kierunkach:

 • architektura krajobrazu,

 • biotechnologia,

 • inżynieria biomedyczna,

 • inżynieria materiałowa i wytwarzania,

 • inżynieria środowiska,

 • leśnictwo.

Rejestracja rozpoczyna się 20 sierpnia 2018 roku i potrwa do 12 września 2018 roku.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja rozpoczyna się 20 sierpnia 2018 roku.

Zapisy na studia niestacjonarne trwają do 12 września 2018 roku.

Harmonogram rekrutacji