Personal data processing information

Przed przystąpieniem do tworzenia konta wymagane jest zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Akceptuję' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Rezygnuję' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, www.pb.edu.pl (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail:rektorat@pb.edu.pl. 
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia oraz wywiązania się przez Politechnikę Białostocką z obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i regulacji wewnętrznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług informatycznych Administratora, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Uczelnia zawrze stosowne umowy.
  Informacje o wynikach rekrutacji w formie listy zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz liczbę punktów  udostępniamy w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przez okres niezbędny do zapoznania się kandydatów z wynikami, nie dłuższy niż 30 dni.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji.  W przypadku kandydatów przyjętych na studia dane przetwarzane będą w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów oraz w celach statutowych i statystycznych a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.  W przypadku kandydatów nieprzyjętych na studia dane przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji do momentu ustania wszystkich postępowań odwoławczych wszczętych w trakcie trwania rekrutacji, po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy i zostaną usunięte z systemu IRK. Jeśli jednak dokonana zostanie opłata, to dane osoby nieprzyjętej przechowywane będą przez okres wynikający z przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) sprostowania danych;
  b) usunięcia danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich przetwarzanie przez Politechnikę Białostocką jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.